Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Wat betekent uitval van telecom voor een gemeentelijke organisatie? Die vraag stond 12 november centraal toen de gemeente IJsselstein meedeed aan de serious game ‘Uitval van Telecom’. Agentschap Telecom ontwikkelde deze game in het kader van het programma Telekwetsbaarheid.
  2. In 2016 is Agentschap Telecom een pilot gestart met de uitgifte van vergunningen voor laagvermogen middengolf. In het Uitvoeringsbesluit laagvermogen middengolfbeleid is aangegeven dat twee jaar na invoering van dit besluit een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie is nu afgerond.
  3. Op 9 november 2018 is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) van kracht geworden. Die wet zorgt ervoor dat de digitale weerbaarheid van Nederland groter wordt. Ook verkleint de wet de gevolgen van cyberincidenten. Nederland wordt digitaal veiliger. Agentschap Telecom is een van de toezichthouders op de Wbni. Wij houden toezicht op bedrijven uit de energiesector, bedrijven die de digitale infrastructuur verzorgen, onlinemarktplaatsen, onlinezoekmachines en cloudcomputerdiensten. Voor wie Bedrijven die actief zijn in de energiesector of in de digitale infrastructuur en onder toezicht staan, zijn daarover geïnformeerd door het ministerie van Economische Zaken en klimaat. Voor de digitale dienstverleners geldt dat zij zelf kunnen beoordelen of de wet op hen van toepassing is. Dat kan aan de hand van een compacte checklist op de website van Agentschap Telecom. Zorg- en meldplicht Agentschap Telecom houdt toezicht op de zorgplicht en meldplicht. Zorgplicht betekent dat organisaties passende maatregelen moeten treffen om cyberincidenten te voorkomen. De meldplicht betekent dat als er onverhoopt toch iets mis gaat, bedrijven dit zo snel mogelijk moeten melden bij het agentschap. Bij organisaties in de energiesector en in de digitale infrastructuur vinden regelmatig inspecties plaats. Ook als er nog geen sprake is van een incident. We kijken dan naar het complete risicomanagementproces en de passende maatregelen die die organisatie heeft getroffen. Bij digitale dienstverleners vinden inspecties plaats op basis van signalen en incidenten. Zo helpen zij ervoor te zorgen dat Nederland veilig verbonden blijft.
  4. Er blijken nepmails in omloop die zogenaamd afkomstig zijn van Agentschap Telecom. De nepmails gaan over boetes voor het illegaal downloaden van films. Dit zijn valse e-mails. Ze zijn niet afkomstig van Agentschap Telecom.
  5. Staatssecretaris Mona Keijzer opent op donderdag 22 november ‘Opstap naar weerbaarheid in een digitale samenleving’ in Soesterberg. Dit symposium gaat over de vraag hoe organisaties zich voor kunnen bereiden op uitval van telecommunicatie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom.