Een hoogwatergolf trekt door de maas en waal en zet in snel tempo grote gebieden onderwater, ook Dordrecht en de overige Drechtsteden lopen gevaar.

 

De afgelopen dagen heeft het in het stroomgebied van de Maas en de Rijn

uitzonderlijk hard geregend. Op dit moment zijn al ernstige problemen in 

het Zuiden en Oosten van ons land. Het waterpeil stijgt met het uur, mededoor de aanhoudende Noordwesterstorm loopt de regio Zuid Holland Zuid ook gevaar. Voor Dordrecht geldt vanmiddag een verwachte hoogwaterstand van +2.60m boven N.A.P. en is het advies voor uitgebreide dijkbewaking uitgegeven.

DARES Zuid Holland Zuid ( R18 ) heeft zaterdag 25 november een succes volle DIGIdag

gehouden.

 Na een kort overleg waarin oefening ZETA, landelijk RC overleg, partneroverleg met de VR, en deelname aan een veiligheidsdag werd besproken zijn we aan de slag gegaan. Helaas was Hans Vreeswijk PA3GJM verhinderd door werk en ging de uitleg van het nieuwe winlink 2.0 niet door, (houden we te goed) Daarna kwam Erik/Jan PA1ER een presentatie en uitleg geven over het werken met Winmor. Waarbij voor veel leden de techniek weer helder op het netvlies kwam, conclusie van Erik/Jan ieder moet werken met wat hij op dit voor handen heeft en zelf de keuze maken werken met een modem of geluidskaart intern of extern enz. Genoeg gezien en geluisterd ging eenieder met zijn apparatuur aam de gang op en werd begonnen met het configureren van de diverse opstellingen met als doelstelling werken op winlink/winmor.

De soldeerbouten kwamen tevoorschijn en de diverse modems werden aangepast en aangesloten, De IC 7100 (met ingebouwd modem) werd geschikt gemaakt voor winlink en winmor en werden de eerste berichten succesvol verstuurd, In de HF-ruimte stond de IC 7300 winmor te stampen, verder werden er diverse programma’s ge downloadt.  Al met al een super geslaagde dag waarbij we een grote groep winlink gebruikers rijker zijn, en op verzoek zullen we op korte termijn deze dag herhalen.    In  Januari 2018 staat er weer een DIGIdag gepland en gaan we werken met de template DARES berichten formulier.

Met groeten Bas PD0CAV RC-ZHZ

 

 

 

 

Contacten met de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

Op vrijdag 6 februari heeft er een ori√ęnterend gesprek plaatsgevonden tussen de stichting DARES en de veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Hierbij waren aanwezig vanuit de veiligheidsregio een leider deelprogramma Crisisbeheersing, hoofd Gemeenschappelijke Meld Centrale Z.H.Z.¬† Regio Co√∂rdinator, en p.l.v. Regioco√∂rdinator.De aanleiding van het gesprek was de brief van B.Z.K.

¬†De inhoud van het gesprek had van beide zijde een ori√ęnterend karakter, wat¬†kunnen wij bieden en wat verwaht ¬†men van de stichting DARES. Met een presentatie over DARES met kenmerk Zuid Holland Zuid werd de doelstelling en de mogelijkheden van DARES nader toegelicht, waaruit blijkt dat er een duidelijke¬†meerwaarde is voor communicatie tijdens crisis situaties.

Vanuit de veiligheidsregio gaat men kijken om invulling te geven  DARES een plaats te geven in de regionale crisisbeheersing, en onderzoeken bij de gemeentes in de regio wat de behoeftes zijn, ook spelen waterschapen hierbij een rol. Uit gesprekken blijkt dat gemeentes en waterschappen nog te veel vertrouwen op het openbaar telefoon en gsm netwerk, bij uitval licht hier onze kracht. Het gesprek zal binnenkort een vervolg krijgen waarbij meer formele zaken aan de orde komen, want de totale invulling crisisbeheersing in de veiligheidsregio ZHZ moet in 2010 afgerond zijn. Omdat de gesprekken plaatsvonden in het hol van de leeuw is er gelijk een afspraak gemaakt voor een rondleiding op de GMC en de regionale brandweerkazerne deze zal plaats vinden in maart en is toegankelijk voor leden van DARES ZHZ.

Met groeten Bas PD0CAV
Regio Coördinator ZHZ

Loeiende sirene en Grip 4 voor Zuid Holland Zuid

Door een zeer grote brand, woensdag 5 januari 2011 op het industriegebied Moerdijk, zijn in Dordrecht Zuid en de Hoekse Waard de sirenes in werking getreden, daar het om een chemisch bedrijf ging en niet bekend was of er gevaarlijke stoffen vrij kwamen is er besloten om grip 4 af te geven. Door de gebrekkige informatie en de zeer zwarte rookwolken die boven Dordrecht hingen, is er door R.C. besloten op voorhand de DARES leden Z.H.Z. om 16.30 uur te laten alarmeren met de code 410 ( grip 4 en E-mail verstuurd). In korte tijd waren 22 leden van Z.H.Z. stand-by en kwamen er berichten binnen van andere DARES Regio’s die hulp aanboden. Ook werd kort na de alarmering op teamspeak de koppeling aangebracht van de DARES VHF-repeater, waardoor er direct contact was tussen regio Z.H.Z. en Midden West Brabant. Daar waren ook diverse DARES leden QRV die bijstand konden bieden.

Omdat later in de avond voor onze Regio het advies is gegeven om ramen en deuren te sluiten en als u niet noodzakelijk naar buiten hoeft dan ook binnen te blijven. Ook is er verder geen verzoek gekomen voor bijstand in welke vorm dan ook en zijn wij verder niet in actie gekomen. Op donderdag 6 januari was de brand onder controle en is om 9.00 uur besloten de DARES leden te alarmeren dat de stand-by is opgeheven.

 

PD0CAV Regiocoördinator Z.H.Z.

DARES R18 ZUID HOLLAND ZUID


28 oktober : Tijdens de bel oefening RED ALERT ontstaan de contouren voor de volgende oefening in november.


24 november : Het bericht bereikt de regio dat de DARES door BiZa wordt gezien als een organisatie met een toegevoegde waarde op regionaal niveau.


25 november 06:30 : De amateurs krijgen het oefenbericht dat melding maakt van zware storm, regenval , uitval van elektra en telcomm voorzieningen (dit bericht ligt al 3 eken klaar).


25 november 14:00 uur : Het stormt, het sneeuwt, het bliksemt en het verkeer loopt volledig vast.


25 november 20:00 uur : Er wordt besloten, ondanks het weer, de oefening SEND MESSAGE door te zetten. Amateurs worden gevraagd geen onnodige risicos te nemen gelet op de weersomstandigheden.
Het Regiostation wordt geactiveerd, de groepscoordinatoren geinformeerd, de amateurs gealarmeerd en de instructies (in kaart brengen van waterstanden op afgelegen locaties op basis van GPS informatie) verstrekt. Al rond 20.30 komen de eerste berichten met meetwaarden van deze afgelegen locaties binnen. Rond 21.00 uur zijn er in alle gebieden een of meerdere teams op weg. Groepen met een heel beperkte capaciteit worden aangevuld met personen uit het Regiostation.
Het resultaat: 29 amateurs direct inzetbaar (17 blijken niet inzetbaar omdat zij niet in de regio zitten, andere verplichtingen hebben of niet te bereiken zijn), er worden 9 teams geformeerd waarbij het merendeel bestaat uit 2 amateurs (buddy systeem). Het blijkt mogelijk met 4 van de 5 gebieden informatie via 80m door te geven.

Het Regiostation heeft 6 operators en heeft 4 stations actief (2m cenraal, 2m subnetten, 70cm repeater en HF). Er worden 15 meetwaarden onder slechte weersomstandigheden verzameld en al om 22.00 uur worden de teams en groepen ontbonden. In record tijd blijken de opdrachten te zijn uitgevoerd. Na een korte evaluatie wordt het Regiostation omgevormd tot contest station tbv de CQWW CW op HF.

26 november 15:45 uur : Via via bereikt ons het gerucht dat de DARES is geactiveerd. Na een korte check waaruit blijkt dat het dit maal geen oefening betreft word direct een van de contest stations omgezet naar 80m en meldt de Plv Regiocoordinator zich bij PI9D op 3677 KHz. Na een korte wrap -up wordt geconstateerd dat er mogelijk hulp in de vorm van
ondersteuning onsite nodig zou kunnen zijn.


Deze wordt aangeboden in de vorm van mobiele communicatie teams en de voorzieningen van het Regiostation. Er wordt telefonisch contact gelegd met de landelijke DARES organisatie die het verzoek doet een voorwaarschuwing in R18 uit te laten gaan en de mogelijke inzet voor te bereiden.

26 november 16:00 uur : De rest van het conteststation wordt omgevormd tot Regiostation en de alarmering begint weer te lopen. De groepen wordt gevraagd te inventariseren wie de komende 40 uur inzetbaar is en de Groep Dordrecht wordt gevraagd alvast een aantal
mobiele communicatie teams operationeel te maken en zich te laten melden op de het Regiostation.


26 november 16:15 uur : Het aantal inzetbare amateurs stijgt zienderogen, alle groepen zijn gealarmeerd en met het 80m station PI4DEC wordt structureel geholpen de frequentie 3677 schoon te houden voor noodverkeer. Een toevallige CW contest gastoperator laat de sleutel rusten en neemt soepel in phone deze taak op zich.


26 november 17:00 uur : 1 uur na alarmering wordt met de inmiddels ter plaatse gearriveerde Regiocoordinator de status opgemaakt. Er blijken voor de komende 40 uur 27 amateurs inzetbaar. Inmiddels zijn de eerste mobiele teams, voorzien van alle noodzakelijke communicatie middelen (enkele ook met aanvullende sets van portofoons om lokaal een net te kunnen opbouwen) en voorzieningen om langere tijd inzetbaar te zijn (slaapzakken, eten, brandstof) gearriveerd op de DEC of staan paraat elders.
Na telling blijkt dat inmiddels 9 teams van ieder 2 amateurs gereed zijn voor vertrek. Het conteststation is inmiddels weer voorzien van 4 stations die allen een actieve rol vervullen. De oefeninformatie op het wipeboard van de avond ervoor bevat inmiddels nonexercise informatie. Ruim 1 uur na het eerste contact wordt de status van R18 gemeld aan de DARES en worden de 9 teams aangeboden.

26 november 17:30 uur : Inmiddels is 1,5 uur na de oproep het aantal inzetbare amateurs gestegen tot 31 en kunnen zijn er 11 teams met ieder 2 leden direct inzetbaar. Op verzoek van PI9D wordt gekeken of op 40m een net kan worden gestart. Door de drukte aldaar (oa vanwege contesten) wordt dit niet doorgezet. Inplaats daarvan wordt het Regiostation betrokken bij de activiteiten op de landelijke DARES frequentie 145.225. Met 1 station rondom voor algemene aanroepen en een set beams naar Zeeland wordt actief meegewerkt.


26 november 19:00 uur : 80m wordt afgebouwd maar blijft beschikbaar. Gelet op het verhoogde risico dat bij het herstel in Zeeland van de spanningsvoorziening er complicaties optreden en vanwege de (oefen)zin om de gemaakte afspraken over apparatuur uit te testen wordt besloten de noodstroomvoorziening te activeren. Het betreffende bedrijf wordt gebeld en 30 minuten later snort er een 6KW aggregaat voor de deur van het gebouw. Een van de 2 shacks is inmiddels weer actief in de CQWW CW contest. De aanwezige teams zijn inmiddels voor een groot deel thuis op afroep beschikbaar.


26 november 19:30 uur: Landelijk wordt er besloten te downscalen gelet op de stabiele ontwikkeling. Het landelijk station gaat op stand-by, het Regiostation zal direct inzetbaar blijven gedurende het weekeinde. Ook de regio zelf wordt gedownscaled. De Groepscoordinatoren informeren de Groepsleden dat zij niet meer op het puntje van de stoel hoeven te zitten en in geval van actie zullen worden gebeld. Enkele leden blijven achter op het Regiostation in afwachting van wat er komen gaat en vormen het Regiostation weer om tot volledig contest station en pakken de draad weer op. Het DARES R18 Regiostation PI4DEC is weer gewoon de Contestende PI4D.
Enkele constateringen

Gedurende de afgelopen dagen is er veel geleerd en ervaring opgedaan tijdens zowel de oefening als de werkelijke activiteiten. Er zijn vele zaken die bij een nadere evaluatie (deze staat in december op het programma) zeker zullen worden besproken.
Gebleken is dat vanaf het moment van alarmering DARES R18 een goede basis heeft om snel en slagvaardig inzetbaar te zijn. In beide gevallen was in 1 uur bijna 60% direct of heel snel inzetbaar en kon in diezelfde tijd een eerste groep van 9 teams worden gevormd voor directe inzet (voorzien van alle benodigde middelen). Het feit dat de regio een redelijk centrale ligging heeft maakt het mogelijk een ondersteunende rol te vervullen als in rondom liggende regio's zich calamiteiten voordoen. De afgelopen dagen hebben ook bewezen dat eenvoudige apparatuur (geen digitale toestanden), een set basis procedures, een flexibele opstelling en een portie gezond verstandig de goede ingredienten lijken te zijn.


Ad PA8AD

Dordrecht 14 maart 2015

Nieuwe DARES voorzitter zet eerste belangrijke handtekening.

Vanmorgen heeft Ton Gielen PA1-TGI onze nieuwe DARES voorzitter zijn eerste belangrijke handtekening geplaatst. Namelijk de ondertekening van convenant met de Veiligheid regio Zuid Holland Zuid.

Ton moest er vele kilometers voor rijden maar dat had hij er graag voor over, de ondertekening vond plaats op het DRCC van Zuid Holland Zuid in Dordrecht.

Onze secretaris van DARES Chris van Gorp kwam binnen met een belangrijke envelop, de inhoud, het convenant waar we lang op hebben gewacht. De regio ZHZ was niet een van de eerste regio’s die met DARES in zee gingen. Door wisseling van de wacht heeft het allemaal wat langer geduurd.

Door dat de agenda’s van de veiligheid regio en het DARES bestuur moeilijk waren af te stemmen heeft de ondertekening vanuit de regio eerder plaatsgevonden, maar maakte het er niet onbelangrijker door.

Nu hopen we dat er snel capcode’s beschikbaar komen zegt Bas den Braven de RC van Zuid Holland Zuid zodat we onze deelnemers  weer normaal kunnen alarmeren, een van de aanwezige leden van ZHZ durfde het zelfs aan om in het bijzijn van het hoofdbestuur het examen voor certificering te maken, ondanks alles slaagde hij glansrijk.