Een hoogwatergolf trekt door de maas en waal

en zet in snel tempo grote gebieden onderwater,

ook Dordrecht en de overige Drechtsteden

lopen gevaar.

 

De afgelopen dagen heeft het in het stroomgebied van de Maas en de Rijn

uitzonderlijk hard geregend. Op dit moment zijn al ernstige problemen in

het Zuiden en Oosten van ons land. Het waterpeil stijgt met het uur, mede

door de aanhoudende Noordwesterstorm loopt de regio Zuid Holland Zuid

ook gevaar. Voor Dordrecht geldt vanmiddag een verwachte hoogwaterstand

van +2.60m boven n.a.p. en is het advies voor uitgebreide dijkbewaking uitgegeven.

 

Doordat het Landelijk Meetnet Water (L.M.W.) van Rijkswaterstaat is getroffen

door een hackersaanval kunnen de Waterschappen niet over accurate

waterstanden beschikken.
Deze zijn echter van cruciaal belang, om maatregelen te kunnen treffen

tegen dreigende dijk doorbraken.

Waterschap Hollandse Delta heeft via de veiligheid regio Zuid Holland DARES verzocht 

om assistentie te verlenen door peilschalen af te lezen en waterstanden door te geven

naar het Waterschap, ook andere Waterschappen komen met deze vraag. Daarop heeft

de RC van R18 in overleg met de coördinerend Burgemeester besloten om DARES

landelijk te alarmeren om waar nodig is communicatie te verzorgen.